Adaptační kurz 6.tříd

.

Kurz probíhal od soboty 15. do úterý 18. září 2018 na základně DDM Hl.m. Praha v Podhradí u Ledče nad Sázavou a účastnilo se jej přes 76 žáků.

Program se zaměřil na poznávání žáků mezi sebou, zapojení nových žáků a budování nově utvořených třídních kolektivů.

1. den - sobota

Účastníci se přepravili z Prahy vlakem do místa konání akce. Po ubytování do chatiček se rozběhl program po třídách.

Seznamovací hry

Na jména - v kruhu s míčkem

* hodíme míček jedné osobě a řekneme její jméno,

* jmenuji toho, kdo mi hodil míček.

Cílem bylo zapamatování jmen. Pro většinu účastníků to nebyl náročný úkol. Některým jednotlivcům se ale úplně nedařil – zřejmě šlo o děti, které do školy přišly nově.

Němá řada – úkolem dětí bylo bez mluvení vytvořit řadu s pořadím podle určeného kritéria

* podle křestního jména,

* podle příjmení,

* podle dne a měsíce narození.

Cílem aktivity byla podpora spolupráce a rozvoj komunikace za ztížených podmínek. Ukázalo se, že pro některé děti bylo náročné bezezbytku dodržet pravidla a také s trpělivostí vyčkat, než se úkol podaří naplnit všem účastníkům.

Hry pro rozvoj komunikace

* Vyvolávání podle jmen v kruhu (za současného tleskání) – kdo vypadl z rytmu hry či nevyvolal správně dalšího hráče, vypadl ze hry.

* Boj o šátek – třída se rozdělila na dvě družstva, která se postavila na kraj hřiště. Děti si v každém družstvu přidělily čísla. Po vyvolání čísla bylo pro účastníky se stejným číslem úkolem doběhnout doprostřed hřiště, kde vedoucí hry držel šátek. Bod získal pro svůj tým ten, kdo dříve doběhla pro šátek a pak se s ním vrátil ke svému týmu, aniž by jej dohnal soupeř z druhého týmu.

* Hututu – hra, při které střídavě dva týmy posílají na protivníkovo svého hráče. Ten se snaží dotknout co největšího počtu hráčů a tím je zajmout. Přitom ale musí stále vydávat zvuk hutututu…, aby bylo zřejmé že se nenadechuje na cizím území. Pokud se nadechne, vypadává ze hry. Pokud se bez nádechu dotkne svého území, vypadávají všichni hráči, kterých se dotkl.

Cílem her byla opět podpora komunikace a spolupráce, ale také podpora dobré atmosféry ve skupině. Účastníci se při hře dobře bavili a případný neúspěch nepovažovali za problém. Díky tomu došlo k uvolnění atmosféry a navození pohody.

2. den - neděle

Dopoledne

Aktivity probíhaly v šesti skupinách, které byly utvářeny nezávisle na třídních kolektivech. Program probíhal ve dvou částech. Tři skupiny hrály hru Pexeso, další tři se věnovaly hrám pro rozvoj důvěry.

* Pexeso – skupiny vysílaly hráče ke stolku s pexesem, kde se otáčely hrací karty. Objevení dvojice stejných karet znamenal bod pro tým, při nesprávně otočené dvojici musel hráč oběhnout vyznačenou trasu.

Cílem aktivity byl rozvoj týmové spolupráce za současného zvyšování tlaku na výkon.

Hry pro rozvoj důvěry

* Pendl – jeden hráč se postavil rovně jako prkno a nechal se zachytit ostatními při pádu

* Běh uličkou – hráč probíhal uličkou z hráčů, ostatní hráči těsně před proběhnutím zvedli ruce, které do poslední chvíle sloužily v uličce jako zábrana.

* Pád důvěry – hráči vytvořili uličku a natáhli do ní ruce; do takto připravené uličky se nechal zachytit jeden dobrovolník při pádu vzad (před pádem se zpevnil, viz předchozí hra).

Cílem aktivit byla podpora důvěry jedince v ostatní členy slupiny. Některé děti byly ochotny vyzkoušet i poslední aktivitu, jiné ale ještě nebyly na poslední hru zcela připraveny. Pro řadu dětí to byla ale objevná zkušenost, při které se mohly bez následku oddat volnému pádu.

Odpoledne

Účastníci se opět rozdělili do šesti skupin nezávisle na příslušnosti ke třídě. Tři skupiny se věnovaly hrám pro rozvoj týmové spolupráce.

* Klávesnice

* Bažina

* Korýtka

Každá z aktivit kladla vysoké nároky na týmovou spolupráci. Účastníci přitom poznali výhody kvalitní spolupráce, která přinášela nejlepší výsledky. Ne všechny týmy dokázaly při těchto hrách účinně spolupracovat, i když bylo zřejmé, že nejlepších výsledků je možné dosáhnout jen při velmi kvalitní dělbě práce a schopnosti jedince nahradit případná znevýhodnění jiných účastníků.

Zbylí žáci hráli SMS hru. Museli vytvořit zprávu o přistání mimozemšťanů v Podhradí a pak ji také v pořádku odeslat. Navíc museli akčně reagovat na měnící podmínky v průběhu hry.

V další části odpoledne mohly jít děti do bazénu a zahrát si některou ze sportovních her například ringo. Program si v této části kladl za cíl především oddech a relaxaci po předchozích aktivitách.

Večer

Další blok programu probíhal po třídách. Děti si při něm vytvářely vizitky. Jejich základ tvořila jména, které děti převedly do grafické podoby a podle svého uvážení barevně dotvořit.

Cílem této kreativní aktivity bylo vytvoření osobního grafického znaku, do kterého každý mohl vtisknout své oblíbené barvy a další prvky.

3. den - pondělí

Děti byly rozděleny na dvě skupiny nezávisle na třídách. Jejich program se během dopoledne prostřídal.

Piráti

Část louky v areálu se proměnila na moře se čtyřmi přístavy. Obchodníci směňovali zboží (barevné papírky) a přitom si museli dávat pozor na zlodějské piráty, kteří je mohli o zboží obrat. Šlo o taktiku, spolupráci, rychlost a hbitost.

Limeriky

Pro tuto hru děti vytvořily šestice, ve kterých bylo úkolem najít básničky rozmístěné v tábořišti, naučit se je, přenést do druhé části území, kde se je měl naučit jiný spoluhráč týmu a přenést ji na určené místo.

Cílem bylo přimět děti opět ke spolupráci při plnění náročného herního úkolu. Při řešení bylo důležité nasazení každého hráče. Opět se při hře ukázalo, jak náročné je pro některé jedince bezchybné dodržení pravidel hry.

Odpoledne pokračovalo aktivitami, které probíhaly předchozí den v odpolední části – Bažin, Klávesnice, Korýtka – trojice skupinek. Druhá trojice mohla využít bazén (obdobně jako skupiny předchozí den.).

Ve druhé části odpoledne probíhala týmová, ale fyzicky náročná hra s prvkem náhody.

Člověče, nezlob se

Cílem hry bylo ukázat dětem, že nepřízeň osudu může být v některých případech kompenzována dostatečným úsilím. Drtivá většina dětí tuto aktivitu hrála s plným nasazením, což svědčí o jejich schopnosti vnímat nutnost osobního nasazení, případně hledání jiné taktiky, která může vést k úspěchu.

Do lesa na houby

Zdánlivě jednoduchá aktivita se stala příležitostí ke komunikaci dětí s vyučujícími nebo mezi sebou ve zcela nových neformálních skupinách. Přitom se samozřejmě podařilo nasbírat docela velké množství hub.

Večer

Po večeři byl prostor pro to, aby jednotlivé skupinky z dopoledního programu přednesly vlastní vytvořené Limeriky.

Následoval blok věnovaný hodnocení kurzu, hodnocení programu, místa, zázemí akce apod.

Cílem aktivity bylo vytvoření prostoru, ve kterém se účastníci mohli slovně i mimoslovně vyjádřit k obsahu a průběhu kurzu. Vznikl přitom i prostor na zodpovězení dotazů dětí.

4. den - úterý

Dopoledne ještě proběhla hra Matematický průzkum, ve které se kombinovala týmová spolupráce se schopností dětí logického a kombinatorického uvažování.

Po obědě účastníci odjeli do Prahy s tím, že k ZŠ Bílá dorazili cca ve 13.45

Závěr

Adaptační kurz naplnil několik cílů:

* zapojit nové žáky, umožnit všem vzájemně se poznat a navázat komunikaci;

* nastartovat vzájemnou spolupráci při řešení společných úkolů;

* budovat vztahy mezi učiteli a žáky v nově se utvářejících třídních kolektivech.

Díky tomu je možné konstatovat, že kurz efektivně a účelně využil možnosti, které pobyt i když poměrně krátký nabízel.