Vyjádření pedagogických a nepedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ Bílá k odvolání Mgr. Martina Molčíka z funkce ředitele školy

.

Dne 11. 1. 2021 jsme byli statutárními zástupci Městské části Praha 6 seznámeni s rozhodnutím odvolat pana Mgr. Martina Molčíka z funkce ředitele školy a s důvody, pro které tak Městská část Praha 6 učinila. Zároveň jsme byli panem ředitelem Mgr. Martinem Molčíkem informováni, že s odvoláním a se způsobem řešení situace nesouhlasí.
Informaci Rady městské části Prahy 6 bereme na vědomí, nicméně považujeme za důležité vyslovit panu Mgr. Martinu Molčíkovi poděkování.

ZŠ a MŠ Bílá se stala pod vedením pana Mgr. Martina Molčíka dobře fungující moderní školou oceňovanou nejen ze strany rodičů, ale taktéž ze strany zřizovatele - Městské části Praha 6.

Pan Mgr. Martin Molčík vždy usiloval o to, aby škola dětem poskytovala nejen kvalitní vzdělání a sociální dovednosti, ale aby se zároveň stala místem společného setkávání pedagogů, dětí, rodičů i širší veřejnosti při neformálních příležitostech.

Pro žáky škola každoročně pořádala cyklistické a lyžařské kurzy, organizovala jazykové vzdělávací pobyty ve třech evropských státech.

Nezanedbatelnou částí prezentace školy byly akce pro veřejnost, např. Vánoční jarmark, Zahradní slavnost, ples devátých ročníků či pasování prvňáčků.
V rámci pravidelných “Sobot za školou” škola několikrát ročně organizovala pro děti a rodiče společné víkendové sportovní výjezdy a výtvarné dílny.
Škola se také pravidelně zapojovala do občanských aktivit, pěvecký sbor MŠ Bělásek vystupuje v sociálních zařízeních a domech pro seniory.
V evropském kontextu škola participuje na programu Erasmus Plus a na mnoha projektech spolupracuje s několika fakultami UK, s ČVUT a VŠCHT.

Pod vedením pana Mgr. Martina Molčíka se během let ve škole zformoval dobře spolupracující stabilní pedagogický sbor. Panuje zde tvůrčí prostředí, většina pedagogů se  zapojuje do školních i mimoškolních aktivit školy. Přátelská atmosféra a neformální nasazení pedagogů v každodenním úsilí o dobré fungování a progresivní směřování školy je do značné míry odrazem schopností pana Mgr. Martina Molčíka.

Členové pedagogického sboru i nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Bílá vyjadřují odvolanému panu řediteli Mgr. Martinu Molčíkovi poděkování za podporu při naší práci, za přátelský a vlídný přístup, poskytování  prostoru pro další vzdělávání a především za vytvoření prostředí, kde je možnost  vyjadřovat vlastní názor.

Přestože je odvolání ředitele uprostřed školního roku a navíc v době distanční výuky pro školu velkou zátěží, jako zaměstnanci školy uděláme vše pro to, aby škola fungovala i nyní v zavedeném duchu, protože nám na žácích a dobrém jménu školy opravdu záleží.

    Projednáno a odsouhlaseno pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci školy
    
    v Praze dne 13. 1. 2021