MALÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM NA SŠ

.

Žáci 9. tříd obdrží přihlášky na SŠ od svých třídních učitelů v průběhu prvního únorového týdne. Zároveň dostanou i Zápisové lístky.

Zájemcům o víceletá gymnázia z 5. a 7. ročníků též rozdají přihlášky třídní učitelé. Zápisový lístek získají až na požádání dle výsledků přijímacího řízení.

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY MUSÍ BÝT PODANÉ DO 1. 3. 2021

Každý uchazeč o studium na SŠ má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

V letošním roce mají školy možnost vyhlásit pouze školní přijímací zkoušku. Ta se však nesmí konat v termínech jednotné přijímací zkoušky.

Pokud jedna škola bude mít jednotnou přijímací zkoušku a druhá ne, bude žák skládat 3 přijímací zkoušky ( 2 x jednotnou a 1 x školní). To znamená, jednotnou zkoušku bude skládat v 1. i 2. termínu na jedné škole.

Do 31. 1. 2021 zveřejní SŠ na svých stránkách kritéria přijímacího řízení.

Do 8. 3. 2021 může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ (CERMAT testů) 2021

Termíny pro čtyřleté obory vzdělávání
• 1. termín - pondělí 12. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání
• 2. termín - úterý 13. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělání

Termíny pro víceletá gymnázia
• 1. termín - středa 14. dubna 2021
• 2. termín - čtvrtek 15. dubna 2021

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
• 1. termín - 12. května 2021 (středa)
• 2. termín - 13. května 2021 (čtvrtek)


Do 28. 4. 2021 musí být CERMATem dokončeno centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předány školám.

Poté, co zpřístupní CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů.

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

• u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů
• u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – po zveřejnění výsledků - je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, kteří podali odvolání.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Přejeme dětem hodně štěstí při výběru střední školy a mnoho úspěchů u přijímacího řízení!

                                             výchovná poradkyně Eva Richterová