Žádost o uvolnění ze školy

Jak požádat o plánované uvolnění žáka z povinné školní docházky:

  • jednotlivé hodiny (očkování, ošetření zubů, kontrola u lékaře) omluví zákonný zástupce žáka prostřednictvím sdělení předem v žákovské knížce, záznamníku žáka, notýsku, vyučující daného předmětu sdělení potvrdí svým podpisem a na základě jeho podpisu vrátný žáka pustí ze školy

  • 1 až 5 dní omlouvá zákonný zástupce předem třídnímu učiteli prostřednictvím žádosti o uvolnění (emailem nebo písemně)

  • k uvolnění žáka ze školy na více dnů je třeba zaslat žádost o uvolnění emailem řediteli školy a v kopii třídnímu učiteli

    Žádost bude obsahovat tyto údaje - jméno a příjmení žáka, třídu, datum zahájení a ukončení nepřítomnosti žáka, důvod jeho nepřítomnosti, jméno zákonného zástupce.

    Na základě doporučení třídního učitele ředitel posoudí žádost o uvolnění žáka a emailem zákonného zástupce vyrozumí.

Prosíme o včasné zaslání žádosti nejpozději týden před plánovaným uvolněním žáka.

Všichni máme rádi naše lesy, vše lze vyřídit elektronicky emailem, vzájemné zasílání a potvrzování papírů ponechme minulosti.