Pro budoucí prvňáčky

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vítáme Vás na stránkách naší školy

V této sekci jsou pro Vás připraveny informace o naší škole, vzdělávacím programu,
výuce angličtiny od prvního ročníku a dalších aktivitách, které by Vás mohly
zajímat před nástupem Vašeho dítěte k plnění povinné školní docházky.

V případě, že byste potřebovali více informací, neváhejte nás kontaktovat.
(napište nám)

  

 

Co byste měli vědět o Základní Škole Bílá

Naše škola se nachází v budově bývalého francouzského lycea v Bílé ulici v Dejvicích, která byla dokončena podle návrhu Jana Gillara v roce 1933. Tento skvost funkcionalistické architektury prošel před několika lety celkovou rekonstrukcí v nákladu 125 milionů korun.

V současnosti je ve škole 27 tříd. Všechny třídy mají své učebny v hlavní budově, kde je částečně prostorově oddělen I. a II. stupeň.

Školní vzdělávací program

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Chceme každému žáku umožnit nalézt jeho individuální cestu k dosažení maximálního možného úspěchu. K žákům přistupujeme jako k osobnostem. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem.

Školní vzdělávací program CESTA K ÚSPĚCHU má za cíl vytvořit z naší školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektuje individualita každého dítěte. Velký důraz je v programu kladen na výchovné působení školy, základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli i mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Školní vzdělávací program CESTA K ÚSPĚCHU je postaven na třech prioritách:

  • Kvalitní výuka cizích jazyků
  • Práce s výpočetní a komunikační technikou
  • Inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení

 

Výuka jazyků

Jelikož jsme si dobře vědomi, že se v dnešním světě bez znalostí cizích jazyků neobejdeme, klademe na výuku jazyků velký důraz.

V 1. a 2. třídách nabízíme nad rámec našeho školního vzdělávacího programu výuku anglického jazyka (2 hodiny týdně). Všechny hodiny jsou zařazeny do dopoledního rozvrhu a díky podpoře MČ Praha 6 je jejich cena, včetně výukových materiálů, snížena na 1 000 Kč na pololetí.

Od 3. třídy je povinná výuka angličtiny rozšířena o 1 vyučovací hodinu na 4 hodiny týdně ve všech třídách a ročnících. Zájemci z 3.+4.+5. ročníku se navíc mohou přihlásit na odpolední kroužek Our World pod vedením rodilých mluvčích. 

Na druhém stupni se k výuce angličtiny, která je ve všech třídách po 4 hodinách týdně, přidává povinně i druhý cizí jazyk. Ve třídách s intenzivní výukou jazyků se děti již od 6. ročníku učí francouzštině nebo němčině. Druhý cizí jazyk pak mají v každém ročníku po třech hodinách týdně. V těchto třídách máme rozhodnutím MŠMT povoleno vyučovat některé předměty učebního plánu v angličtině. V běžných třídách mají žáci druhý cizí jazyk v 8. a 9. ročníku po třech hodinách týdně. Jedná se také o francouzštinu a němčinu.

Další přednosti naší školy

Při zavádění nových metod vyučování jsme se v posledních letech zaměřili na celoškolní projekty, které jsou založené na principech interaktivní výuky, spolupráce a výchovy zkušeností a zážitkem, protože umožňují dětem získat potřebné vědomosti a dovednosti nenásilnou, přirozenou formou, vedou je k samostatnému uvažování, získávání informací, jejich třídění a hodnocení a v neposlední řadě rozvíjí spolupráci uvnitř školy mezi dětmi i pedagogy i mezi školou a rodiči. Některé z projektů se zařadily mezi školní rituály a opakujeme je s drobnými změnami každý rok (Vánoce v Bílé, Školní ples 9.tříd, Pasování budoucích prvňáků, Zahradní slavnost, Slavnostní oběd žáků 9.tříd na konci školního roku,...).

Abychom zlepšili angličtinu našich žáků, zapojujeme se již pravidelně do mezinárodních projektů v rámci programu Comenius. Poté, co jsme ukončili tříletý projekt „Unlocking Our Treasure Chest“, ve kterém spolupracovali naši žáci i učitelé I. stupně se školami v Dublinu (Irsko), Antverpách (Belgie) a Numijärvi (Finsko), vstoupili jsme v roce 2010 do nového projektu „Streams of Culture“ – společně se školami z Dánska, Polska, Itálie, Portugalska, Španělska, Turecka a Rumunska. Očekáváme, že dlouhodobá práce na těchto projektech přispěje ke zlepšení komunikačních a prezentačních schopností nejen žáků, ale i učitelů. Pro naše žáky se těmito projekty otevírá cesta do Evropy, která by nikdy nemohla být takto poznána jen prostřednictvím tradiční výuky a učebnic.

Na škole pracuje školní psycholožka, dvě speciální pedagožky a asistenti pedagoga, kteří  pomáhají žákům se specifickými poruchami zvládat obtíže v učení. 

Ve volném čase si naši žáci mohou vybrat z nabídky zájmových kroužků, které vedou hlavně učitelé školy. Dlouholetou tradici má školní pěvecký soubor Bělásek, kroužky keramiky i sportovní kroužky, které  využívají kromě dvou tělocvičen i vybudované školní hřiště.

Během všech přestávek mají děti volnost pohybu po celé budově školy. V případě příznivého počasí mohou především žáci I. stupně trávit velké přestávky na školní zahradě nebo na školním hřišti. O velké přestávce funguje školní bufet. Jsou využívány i stoly pro stolní tenis umístěné v hale školy.

Ke škole též patří školní družina, která je umístěna na vlastním prostorném oploceném pozemku, sousedícím se školou a stadionem Kotlářka, a částečně i v hlavní budově. Také v rámci školní družiny fungují jednotlivé kroužky (vaření, turistický, sportovní, výtvarný…), které mohou družinové děti navštěvovat bez dalších poplatků. Kapacita školní družiny dovoluje umístit všechny zájemce z 1.-3. ročníku, v případě volných míst navštěvují družinu i žáci čtvrtého ročníku.

Všichni žáci v hlavní budově mají k dispozici uzamykatelné šatní skříňky.

Zrekonstruovaná školní jídelna vaří denně tři jídla (jedno je vždy bezmasé), které si žáci mohou objednávat pomocí čipů v prostoru před jídelnou nebo přes internet z domova či z počítačové učebny.

 

Co má umět předškolák

Co všechno by měl budoucí prvňáček ovládat? Je toho dost: schopnost skákat přes švihadlo či hrát oblíbenou „školku“ s míčem svědčí o zralosti hrubé motoriky. Pro dobře rozvinutou jemnou motoriku mluví zase obliba kreslení i schopnost zapnout si knoflík. Dítě by rovněž mělo umět správně držet tužku a nakreslit čáru, kruh či vlnovku.

Důležité je ale i rozvinuté zrakové vnímání včetně zrakové paměti. Tu dobře trénuje například pexeso či skládačky typu puzzle. Sluchové vnímání zase umožňuje odlišit jednotlivé hlásky ve slovech. Právě tyto schopnosti jsou základem budoucího čtení a psaní.

Budoucí prvňáček by také měl být schopen spočítat si svých deset autíček či panenek, aniž by některou z hraček vynechal. Má také vědět, že včera už bylo, kdežto zítra teprve bude.

Měl by umět říci jak se jmenuje a kde bydlí, a svými slovy převyprávět známou pohádku. Velmi důležitá je správná výslovnost.

Při nástupu do první třídy má dítě rovněž umět pozdravit a vědět, že dospělým se vyká. Neměl by se bát dospělých ale ani svých vrstevníků, měl by s nimi umět spolupracovat a navazovat přátelské vztahy. Dítě by se mělo také umět samo obléknout, jíst příborem a udržovat pořádek ve svých věcech. Pokud dokáže obstarat drobný nákup, vyřídit vzkaz a vědět jakou tramvají se dostane domů, tím lépe.

 

DOPORUČENÉ ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 1. ROČNÍK

školní aktovka

Penál
ořezané tužky č.2, pastelky ve dřevě, guma, ořezávátko, nůžky, pero na inkoust (později)

Kufřík
pracovní oděv (např. velké triko), temperové barvy (stačí 6 tub), vodové barvy, voskovky, pastelky (např.PROGRESSO), lepidlo, štětec plochý č.12, štětec kulatý č.6, 8, nádobka na vodu, podložka na modelování

Velký látkový sáčekna tělocvik 
tepláková souprava, cvičky(tenisky), trenýrky, tričko

Další školní potřeby
obaly na sešity (6-10), obal na notýsek, desky na písmena, desky na sešity, ručník, ubrousek na svačinu