Představujeme naši školu

 

n_skola01.jpg

 

Stavba bývalého francouzského lycea  v Bílé ulici v Dejvicích dokončená podle návrhu Jana Gillara v roce 1934, nabyla evropské proslulosti už krátce po svém vzniku a stala se vzorem pro výstavbu pozdějších nejen pražských škol. Architektura stavby byla cele podřízena zamýšlené funkci objektů od vnější podoby (mateřská škola, základní škola, lyceum) až po osvětlení místností a zřízení odborných pracoven. Tento skvost funkcionalistické architektury obdivují i dnešní architekti. Francouzské gymnázium bylo vystřídáno reformním reálným gymnáziem, jedenáctiletkou, dvanáctiletkou a pak školou základní. V roce 1974 dostala základní škola jméno po zakladateli mexické republiky Benito Juárezovi. V roce 2006 prošla celkovou rekonstrukcí za více než 125 milionů korun pouze z prostředků zřizovatele – Městské části Praha 6. V současné době nese název ZŠ a MŠ Bílá, podle ulice, kde sídlí.

 n_02.jpg

V současnosti je ve škole 27 tříd. Většina tříd je umístěna v hlavní budově, kde je částečně prostorově oddělen I. a II. stupeň. Dvě první třídy a dvě druhé třídy jsou umístěny ve dvou samostatných pavilonech v ulici Na Kocínce. Do těchto pavilonů se snažíme umisťovat ty nejmenší žáčky a v tomto klidnějším a ničím nerušeným prostředí jim usnadnit přechod na základní školu. Ve všech ročnících probíhá výuka podle vlastního vzdělávacího programu Cesta k úspěchu.

n_1.stupen.jpg
Jsme běžnou základní školou. Přesto se však zaměřujeme na určité oblasti více. Jednou takovou oblastí je výuka jazyků. Máme velmi propracovaný systém výuky jazyků, a to jak na prvním stupni, tak i na druhém stupni.  Výuku zajišťují jak naši velmi kvalitní jazykáři,  tak i rodilí mluvčí, kteří učí v součtu více než dva a půl úvazku učitele.  S výukou začínáme již v první a druhé třídě, resp. již v naší mateřské školce, kdy dětem nabízíme výuku formou kroužku zařazeného v dopolední výuce.  ve všech dalších ročnících mají žáci po 4 hod. anglického jazyka týdně, což je o celou jednu čtvrtinu výuky více než předepisuje RVP.  
n_d-klub.jpg

Na škole pracuje i speciální pedagožka a asistenti pedagoga, kteří pomáhají žákům se specifickými poruchami zvládat obtíže v učení. Speciální pedagožka pracuje se žáky z 1. stupně v D-klubu, kde jsou rozděleni podle druhu poruchy a věku. Přes počáteční nedůvěru ze strany rodičů i vyučujících se tento systém velmi osvědčil, k velké spokojenosti žáků, rodičů i učitelů. Všichni žáci, u nichž byla diagnostikována speciální porucha učení, mají zpracovaný individuální plán a obě pedagogické asistentky podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny s jednotlivými žáky pracují.

n_sk.jpg 

 

Ve volném čase si naši žáci i děti mimoškolní mohou vybrat ze široké  nabídky školních kroužků. V rámci školní družiny, která je otevřená pro všechny děti od 1. do 3. ročníku, případně i zájemcům že 4. ročníku, se mohou děti zabavit při rozličných aktivitách dle měsíčních plánů zkušených vychovatelek.  Ve škole funguje školní knihovna, která je pod vedením paní knihovnice plně k dispozici všem žákům i učitelům každý den od 10 do 15 hodin.  

 

n_fy.jpg


Raritou je odborná učebna fyziky, která byla v rámci rekonstrukce uvedena do původního stavu, tak jak byla zařízena v roce 1935. Do lavic je zaveden střídavý i stejnosměrný proud, každá lavice má i svou skříňku na pomůcky tak, aby každý žák mohl podle pokynů učitele sám provádět pokusy.

n_hudebna.jpg Nově rekonstruovány byly odborné pracovny - učebna chemie i s chemickou laboratoří, ateliér pro výtvarnou výchovu, učebna hudební výchovy má i vlastní nahrávací studio apopulární karaoke.
n_pracovna PC.jpg

multimediální učebně MMPII kompletně zrekonstruované v roce 2014 pak mají žáci k dispozici 29 počítačů a vyučující interaktivní tabuli. Postupně vybavujeme všechny učebny moderní technikou -  každá učebna má svůj počítač, doplňujeme dataprojektory, interaktivní tabule s ozvučením, vizualizéry, velkoplošné plazmové televize.  V celé budově školy je velmi kvalitní wifi síť, která umožňuje využívat všech 70 iPadů pro výuku jakéhokoli předmětu ve kterékoliv místnosti školy. 

n_hriste.jpg Pro tělesnou výchovu využíváme dvě vlastní tělocvičny a multifunkčń venkovní hřiště v areálu školy i prostory stadionu SK Kotlářka. V ozvučené aule školy je divadelní jeviště, které slouží nejen pro vystoupení školního souboru Bělásek a školního dramatického kroužku, ale i pro další kulturní akce jako jsou školní plesy či vánoční koncerty.
 n_zakouti.jpg

Během všech přestávek mají děti naprostou volnost pohybu po celé budově školy. V případě příznivého počasí mohou především žáci I. stupně trávit velké přestávky na školní zahradě nebo na školním hřišti. Ve škole funguje školní bufet, který nabízí dětem o velké přestávce obložené housky, jogurty a mléčné svačiny. Maximálně jsou využívány i stoly pro stolní tenis umístěné v hale školy. Všichni žáci mají k dispozici uzamykatelné šatní skříňky.

 
 

 

 

 

 

 

 n_jidelna.jpg

 

 

 

Školní jídelna vaří denně tři jídla (jedno je vždy bezmasé), které si žáci mohou předem objednávat buď pomocí bezdotykových čipů nebo pomocí internetu - viz hlavní menu - Jídelna (klikni zde)