Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy. Školská rada musí být podle školského zákona zřízena v každé škole. Školská rada se např. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích plánů a k jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávy, schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává inspekční zprávy apod.

Školskou radu ZŠ a MŠ Bílá tvoří šest členů. Dva členy vždy jmenuje zřizovatel, v našem případě Rada městské části Praha 6, dva členy volí zákonní zástupci žáků a další dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů Školské rady je tříleté.

V lednu 2020 vypršelo funkční období bývalé školské rady a po sérii voleb - nejprve v listopadu 2019 mezi rodiči žáků a posléze v lednu 2020 mezi učiteli, byla na následující 3 roky zvolena nová školská rada. Ta od února 2020 pracuje ve složení:

za zřizovatele: JUDr. Patricie Pražáková a Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.

za pedagogy: Mgr. Juliána Brodská a Mgr. Lenka Lisá

za rodiče: JUDr. Jiří Svoboda Mgr. Olga Springorumová

 

Mgr. Martin Molčík
ředitel školy

 

Zápis z voleb do ŠD za učitele 27.1.2020

Zápis z voleb do ŠD za rodiče 27.11.2019

Zápis z jednání ŠR 13.10.2019

Zápis z jednání ŠR 3.10.2018

Zápis z jednání ŠR 30.3.2017