Výuka jazyků

Na ZŠ a MŠ Bílá jsme si dobře vědomi, že se v dnešním světě bez znalostí cizích jazyků neobejdeme. Proto klademe na výuku jazyků v naší škole velký důraz. Povinnou výuku angličtiny jsme ve všech třídách a všech ročnících navýšili o jednu hodinu týdně, celkem na 4, všechny děti v první a druhé třídě a zároveň i všichni předškoláci v MŠ mají v dopoledních hodinách zařazenu výuku Aj, nabízíme různé varianty výuky jazyka - výuku, kterou zajišťují výhradně rodilí mluvčí, výuku metodou CLIL, kombinovanou výuku Aj, kdy polovinu zajišťuje český učitel a polovinu rodilý mluvčí, nebo výuku vybraných předmětů v angličtině.

Druhý cizí jazyk zařazujeme již od 6. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně. Žáci si v současné době mohou volit mezi francouzštinou a němčinou.

To vše pod vedením vynikajících učitelů, kteří se snaží u dětí vypěstovat lásku k těmto jazykům.

V 1. a 2. třídách nabízíme nad rámec našeho školního vzdělávacího programu výuku anglického jazyka buď rodilými mluvčími z jazykové školy Akcent International House Prague (3 hodiny týdně) nebo naší učitelkou (2 hodiny týdně). Všechny hodiny jsou zařazeny do školního klubu a vyučovány v rámci dopoledního rozvrhu. Díky podpoře MČ Praha 6 je jejich cena, včetně výukových materiálů, velmi příznivá. U jazykové školy Akcent je to 2 000 Kč na pololetí a u výuky naší učitelkou 1000 Kč na pololetí.

Od 3. třídy je již v rámci našeho školního vzdělávacího programu Cesta k úspěchu povinná výuka angličtiny rozšířena o 1 vyučovací hodinu na 4 hodiny týdně ve všech třídách a ročnících. Zájemci se navíc mohou přihlásit na odpolední angličtinu pod vedením rodilých mluvčích z Akcentu.

V rámci prvního stupně jsme rozjeli i experimentální třídy s intenzivní výukou angličtiny, kde výuku jazyka zajišťují výhradně rodilí mluvčí a v rámci každého ročníku jsou dva předměty vyučovány metodou CLIL pod vedením anglického lektora a třídní učitelky.

Na druhém stupni otevíráme od roku 2008 každoročně třídu s intenzivní výukou anglického jazyka, ve které máme rozhodnutím MŠMT povoleno vyučovat některé předměty učebního plánu v angličtině. V těchto třídách jsme navýšili i výuku rodilým mluvčím. V každé skupině a ve všech ročnících zajišťuje rodilý mluvčí 50% výuky jazyka. Kromě angličtiny si mohou žáci těchto tříd zvolit druhý jazyk mezi francouzštinou a němčinou. Tento druhý cizí jazyk je vyučován po 3 hodinách v každém ročníku.

Abychom zlepšili angličtinu našich žáků, zapojujeme se již pravidelně do mezinárodních projektů v rámci programu Comenius, dnes Erasmus+.

V roce 2009 jsme ukončili náš první, tříletý projekt Unlocking Our Treasure Chest, ve kterém naši žáci i učitelé spolupracovali se školami v Dublinu (Irsko), Antverpách (Belgie) a Numijärvi (Finsko). V následujících letech (2010 - 2012) jsme se aktivně účastnili dalšího projektu Streams of Culture“ – společně se školami z Dánska, Polska, Itálie, Portugalska, Španělska, Turecka a Rumunska. Projekt byl velmi úspěšný a zapojení žáci i učitelé si z něj odnesli množství zážitků a zkušeností.

V současné době napjatě očekáváme rozhodnutí, zda bude schválen a podpořen další projekt, do kterého jsme se jako škola zapojili. Projekt by měl být hodně zaměřen na kulturu jednotlivých zemí a od předchozích by se měl zásadně lišit v tom, že návštěv partnerských zemí by se tentokrát měli kromě učitelů zúčastnit i zainteresovaní žáci. V tomto projektu bychom se měli potkat se "starými známými" z minulého projektu z Dánska, Španělska a Portugalska, a dále pak s novými partnery z Chorvatska, Turecka, Itálie a Řecka.

Očekáváme, že dlouhodobá práce na těchto projektech přispěje ke zlepšení komunikačních a prezentačních schopností nejen žáků, ale i učitelů. Pro naše žáky se těmito projekty otevírá cesta do Evropy, která by nikdy nemohla být takto poznána jen prostřednictvím tradiční výuky a učebnic.

Každoročně také pořádáme studijní pobyty našich žáků v zahraničí. Pravidelně vyjíždíme do Velké Británie a do Francie. Tyto zahraniční pobyty jsou u žáků velmi oblíbené a vždy se jich účastní velké množství žáků. V posledním roce jsme dokonce museli zavést pravidla účasti, abychom byli schopni uspokojit většinu zájemců. Studijní pobyty ve Velké Británii nabízíme již žákům od 5.ročníku, studijní pobyty ve Francii až od druhého stupně, kdy žákům přibyde druhý cizí jazyk.

Druhý cizí jazyk - žáci si v současné době mohou volit mezi dvěma cizími jazyky, a to mezi francouzštinou a němčinou. Zařazujeme je do povinné výuky již v 6. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně. Takto intenzivní výuku zachováváme až do 9. ročníku. U běžných tříd druhého stupně začínají žáci s druhým jazykem od 8. ročníku. Do té doby si do svého studijního plánu vybírají po třech hodinách ze široké nabídky volitelných předmětů. I v rámci těchto volitelných předmětů nabízíme konverzace v anglickém jazyce nebo například předmět Games vyučovaný v angličtině.