Výuka jazyků

Na ZŠ a MŠ Bílá jsme si dobře vědomi, že se v dnešním světě bez znalostí cizích jazyků neobejdeme. Proto klademe na výuku jazyků v naší škole velký důraz. Povinnou výuku angličtiny jsme ve všech třídách a všech ročnících navýšili o jednu hodinu týdně, celkem na 4, všechny děti v první a druhé třídě a zároveň i všichni předškoláci v MŠ mají v dopoledních hodinách zařazenu výuku Aj. Nabízíme kombinovanou výuku Aj, kdy polovinu zajišťuje český učitel a polovinu rodilý mluvčí, nebo výuku vybraných předmětů v angličtině.

Druhý cizí jazyk zařazujeme ve třídě s intenzivní výukou jazyků již od 6. ročníku a v ostatních třídách od 7. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně. Vyučujeme francouzštinu a němčinu.

To vše pod vedením vynikajících učitelů, kteří se snaží u dětí vypěstovat lásku k těmto jazykům.

V 1. a 2. třídách nabízíme nad rámec našeho školního vzdělávacího programu výuku anglického jazyka rodilými mluvčími a českým učitelem v pololetních cyklech. Všechny hodiny jsou zařazeny do školních kroužků. Díky podpoře MČ Praha 6 je jejich cena, včetně výukových materiálů, velmi příznivá, v současnosti rodiče přispívají 1100 Kč na pololetí.

Od 3. třídy je již v rámci našeho školního vzdělávacího programu Cesta k úspěchu povinná výuka angličtiny rozšířena o 1 vyučovací hodinu na 4 hodiny týdně ve všech třídách a ročnících. Zájemci 3.+4.+5. ročníku se navíc mohou přihlásit na odpolední angličtinu English Afternoons pod vedením rodilého mluvčího.

Na druhém stupni otevíráme od roku 2008 každoročně třídu s intenzivní výukou anglického jazyka, ve které máme rozhodnutím MŠMT povoleno vyučovat některé předměty učebního plánu v angličtině.  Kromě angličtiny se žáci těchto tříd učí druhý jazyk - francouzštinu nebo němčinu. Tento druhý cizí jazyk je vyučován v rozsahu 2 hodiny týdně v šestém ročníku, 3 hodiny v sedmém až devátem ročníku.

Abychom zlepšili angličtinu našich žáků, zapojujeme se již pravidelně do mezinárodních projektů v rámci programu Comenius, dnes Erasmus+.
Očekáváme, že dlouhodobá práce na těchto projektech přispěje ke zlepšení komunikačních a prezentačních schopností nejen žáků, ale i učitelů. Pro naše žáky se těmito projekty otevírá cesta do Evropy, která by nikdy nemohla být takto poznána jen prostřednictvím tradiční výuky a učebnic.

Každoročně také pořádáme studijní pobyty našich žáků v zahraničí. Pravidelně vyjíždíme do Velké Británie, do Francie a do Německa. Tyto zahraniční pobyty jsou velmi oblíbené a vždy se jich účastní velké množství žáků. V posledních letech jsme dokonce museli zavést pravidla účasti, abychom byli schopni uspokojit většinu zájemců. Studijní pobyty ve Velké Británii nabízíme žákům od 6.ročníku, studijní pobyty ve Francii a Německu od sedmého ročníku, kdy žákům přibyde druhý cizí jazyk.