Třída s intenzivní výukou jazyků na II. stupni

Pro žáky 5. tříd, kteří mají velmi dobré znalosti anglického jazyka a mají zájem o studium dalšího cizího jazyka Vám nabízíme výběrovou třídu s intenzivní výukou jazyků. Předpokládáme, že tyto děti mají studijní ambice i předpoklady a že Vy, jejich rodiče, je v nich podporujete. Pro budoucí výběrovou šestou třídu nabízíme 4 hodiny anglického jazyka týdně, z nichž 2 hodiny týdně bude učit český učitel a 2 hodiny týdně pak anglický učitel – rodilý mluvčí. Dvojice pedagogů společně plánuje a rozděluje učivo – český učitel se více zaměřuje na gramatiku a znalost slovní zásoby, rodilý mluvčí pak především na komunikační dovednosti. Protože nám rozhodnutím MŠMT č.j. 35108/2014 ze dne 28. srpna 2014 byla povolena výuka některých předmětů v anglickém jazyce, budou mít žáci této třídy v anglickém jazyce následující předměty - v 6. ročníku informatiku (IT), v 7. ročníku pracovní výchovu (pololetí COOKING a pololetí TECHNOLOGICAL EDUCATION), v 8. ročníku občanskou výchovu (CIVICS).  
Protože v 6. třídě vznikají zcela nové třídní kolektivy, pořádáme pro ně každoročně v září týdenní adaptační kurz, kterého se zúčastňují všichni žáci 6. tříd i s novými třídními učitelkami/učiteli. Tyto adaptační pobyty rozvíjí pozitivní vztahy v nově utvořeném třídním kolektivu, a tak předchází šikaně a dalším negativním jevům.

Během června budou sestaveny nové třídní kolektivy budoucích šestých tříd s ohledem na vyvážené složení tak, aby se žákům dařilo úspěšně čtyři roky pracovat v příjemné atmosféře.

Novinka od školního roku 2019/20 - Plošné testování žáků 5. ročníku z anglického jazyka

Na základě zkušeností z několika předchozích let jsme se rozhodli, že budeme nově všechny žáky 5. ročníku testovat z anglického jazyka. Hlavním důvodem tohoto testování je zjistit, jakou výstupní úroveň mají naši žáci na konci 5. ročníku, tedy na konci prvního stupně. Zároveň bychom však chtěli výsledky tohoto testování použít jako podklady pro zařazení dětí do budoucí 6. třídy s rozšířenou výukou jazyků. Pro následující školní rok počítáme s tím, že žáci budou do třídy s rozšířenou výukou jazyků zařazení pouze na základě výsledků tohoto testu. Zájemci o tuto třídu již nebudou skládat test z obecných studijních předpokladů.

V případě testování z anglického jazyka se jednat o adaptivní certifikovaný online test, tedy test, který bude reagovat na žákovu aktuální úroveň znalostí a té se bude přizpůsobovat. Test se bude skládat z části, která ověří gramatické znalosti - grammar a z části poslechové - listening. Součástí testu nebude pohovor - speaking. Délka testu bude cca 40 minut a žáci jej budou skládat na počítačích ve školní multimediální učebně. Jelikož se jedná o komerční test, rozhodli jsme se, že všechny poplatky za skládání testu našim žákům uhradíme.

Aktuálně – situace s koronavirem

Co jsme však netušili, je skutečnost, že školní prezenční výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/20 bude přerušena a takto nepříjemně ovlivní průběh školního roku. Podle aktuálně platných informací to však vypadá, že by žáci prvního stupně mohli nastoupit do školy ještě před koncem měsíce května 2020. Předpokládáme, že tento návrh vlády bude schválen.
Testování žáků pátých tříd se uskuteční ve čtvrtek 11. a v pátek 12. června 2020.  
Před samotným testováním budou žáci pozváni na konkrétní den a konkrétní čas.
V případě, že by se některý z žáků nemohl testu zúčastnit, bude mu individuálně stanoven náhradní termín.


Žáci budou testy skládat v multimediální učebně školy vždy po 15 žácích ve skupině. Všichni žáci budou vybaveni rouškami a vše proběhne za dodržování vyhlášených hygienických pravidel s ohledem na epidemii koronaviru.

K testování jsou potřebná sluchátka. Škola sice disponuje dostatečným množstvím sluchátek, ale s ohledem na nutnou dezinfekci vás žádáme, aby si raději žáci přinesli vlastní sluchátka s dostatečně dlouhým kabelem /počítač je umístěn pod lavicí/.

Zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou jazyků bude nabídnuto 28 nejúspěšnějším řešitelům jazykového testu. Ostatní žáci budou rozděleni do dvou běžných tříd šestého ročníku. Pokud by se některý z žáků odmítl testování zúčastnit, nemůže být zařazen do třídy s rozšířenou výukou jazyků /složení testu je nutným předpokladem pro zařazení/.

Testování se mohou zúčastnit i zájemci, kteří nejsou v současné době žáky ZŠ a MŠ Bílá. Musí však do středy 27. 5. 2020 dodat Žádost o účasti na testování buď písemně na adresu školy nebo na e-mailovou adresu zástupce ředitele Koreckého - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Na základě této žádosti budou následně pozváni na konkrétní termín. V den testování bude vybrána od žáka z jiné školy částka 150 Kč /cena, za kterou škola pořizuje jednu licenci pro testování/
Věříme, že i za těchto velice nepříjemných okolností, které sužují celou naši společnost, proběhne ověření znalostí dětí dobře a bez komplikací.
                                                                     vedení školy