Třída s intenzivní výukou jazyků na II. stupni

 

Pro letošní žáky 5. tříd, kteří mají velmi dobré znalosti anglického jazyka a zájem o studium dalšího cizího jazyka Vám nabízíme výběrovou třídu s intenzivní výukou jazyků. Předpokládáme, že tyto děti mají studijní ambice i předpoklady a že Vy, jejich rodiče, je v nich podporujete. Pro budoucí výběrovou šestou třídu nabízíme 4 hodiny anglického jazyka týdně, z nichž 2 hodiny týdně bude učit český učitel a 2 hodiny týdně pak anglický učitel – rodilý mluvčí. Dvojice pedagogů společně plánuje a rozděluje učivo – český učitel se více zaměřuje na gramatiku a znalost slovní zásoby, rodilý mluvčí pak především na komunikační dovednosti. Protože nám rozhodnutím MŠMT č.j. 35108/2014 ze dne 28. srpna 2014 byla povolena výuka některých předmětů v anglickém jazyce, budou mít žáci této třídy v anglickém jazyce následující předměty - v 6. ročníku informatiku (IT), v 7. ročníku pracovní výchovu (pololetí COOKING a pololetí TECHNOLOGICAL EDUCATION), v 8. ročníku občanskou výchovu (CIVICS).  

Protože v 6. třídě vznikají zcela nové třídní kolektivy, pořádáme pro ně každoročně v září týdenní adaptační kurz, kterého se zúčastňují všichni žáci 6. tříd i s novými třídními učitelkami/učiteli. Tyto adaptační pobyty rozvíjí pozitivní vztahy v nově utvořeném třídním kolektivu, a tak předchází šikaně a dalším negativním jevům.

Podmínkou přijetí žáků do výběrové 6. třídy budou rozřazovací testy z angličtiny a obecně studijních předpokladů. Z AJ se bude testovat praktická dovednost v použití anglického jazyka. Důraz bude kladen spíše na komunikaci než na znalost vybrané slovní zásoby nebo gramatických struktur, testování nebude vyžadovat znalost konkrétních učebnic, ani účast v žádném speciálním přípravném kurzu. Testování se bude skládat z písemné, poslechové a ústní části. V písemné části by uchazeči měli prokázat schopnost přečíst anglický text a porozumět mu, doplnit slova v gramaticky správných tvarech do jednoduchého textu. V poslechové části musí uchazeč prokázat schopnost poruzumět textu, který slyší a na základě vyslechnutých informací zodpovědět na otázky. V ústní se pak dorozumět s učitelem AJ a jednoduše s ním konverzovat.

Přihlášku ke studiu ve výběrové třídě si můžete stáhnout zde Přihláška do 6.třídy s Aj.doc / Přihláška do 6.třídy s Aj.pdf. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutno dodat do 7. května 2019. Rozřazovací testy přihlášených žáků se budou konat v úterý 14. května 2019 od 8 hodin v budově školy. Náhradní termín pro řádně omluvené zájemce bude oznámen.

Během června budou sestaveny nové třídní kolektivy budoucích šestých tříd s ohledem na vyvážené složení tak, aby se žákům dařilo úspěšně čtyři roky pracovat v příjemné atmosféře.