Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program CESTA K ÚSPĚCHU má za cíl vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektuje individualita každého dítěte. Velký důraz je v programu kladen na výchovné působení školy, základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli i mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu.

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Chceme každému žáku umožnit nalézt jeho individuální cestu k dosažení maximálního možného rozvoje. Z názvu našeho školního vzdělávacího programu je možno odvodit, že se škola snaží svým žákům nabídnout různé cesty a způsoby k dosažení vzdělávacích cílů dle individuálního zaměření či schopností dítěte. Kromě různých způsobů výuky angličtiny na prvním stupni a dělením tříd druhého stupně na běžné třídy a třídy s intenzivní výukou jazyků, nabízíme žákům dle jejich zájmů a zaměření i velké množství volitelných předmětů. Tyto předměty zařazujeme do povinného učebního plánu již od druhého ročníku po jedné hodině, na druhém stupni pak tuto nabídku rozšiřujeme a žáci mají v povinném základu v 6. a 7. ročníku po třech hodinách týdně. V 8. a 9. ročníku tyto volitelné předměty vystřídají povinné hodiny druhého cizího jazyka.

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

Školní vzdělávací program CESTA K ÚSPĚCHU je postaven na třech prioritách:

Výuka cizích jazyků

Práce s výpočetní a komunikační technikou

Inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s žáky s různými obtížemi

Výuka cizích jazyků

Uvědomujeme si, že v posledních letech rychle roste zájem rodičů o výuku anglického jazyka pro jejich děti. Lingvisté se přes své rozdílné teorie shodují v jednom: efektivní výuka cizího jazyka spočívá v tom, jak často a jakým způsobem se dítě s jazykem setkává. To pak dítě ovlivňuje dvěma způsoby. Zaprvé, děti, které mají možnost často poslouchat rodilé mluvčí anglického jazyka a domlouvat se s nimi, se učí jazyk jako komunikační prostředek, vnímají ho a pak používají s výslovností velice blízkou rodilým mluvčím. To je zvláště u anglického jazyka, kde velmi záleží na výslovnosti, nesmírně důležité. Zadruhé, povědomí dětí o druhém jazyku a kultuře velice podporuje jejich sebedůvěru. Děti si hrají s angličtinou podobně jako děti, které mají angličtinu jako rodný jazyk, a přecházejí od lpění na přesném vyjadřování k plynulosti. Proto jsme začali s nabídkou angličtiny již v naší mateřské školce a následně od prvního ročníku základní školy. Děti prvního a druhého ročníku mají tuto výuku formou školního kroužku, kdy hodiny jsou zařazeny do dopoledního rozvrhu tříd. Žáci si mohou zvolit, zda je bude vyučovat rodilý mluvčí nebo český učitel anglického jazyka.

Od třetího ročníku mají všichni žáci ve všech ročnících i skupinách po čtyřech hodinách anglického jazyka týdně, což je oproti povinnému minimálnímu počtu o celou ¼ více – to představuje 280 hodin výuky angličtiny navíc! Třídy na výuku dělíme do menších skupin po 14ti – 18ti žácích, což přináší další efektivitu do výuky. Stabilní součástí pedagogického sboru se stali i rodilí mluvčí, kteří vyučují jak na prvním stupni, tak i na druhém stupni a v několika posledních letech vyučovali dohromady kolem 60ti hodin angličtiny týdně. Pro žáky se zájmem o jazyky nabízíme každoročně navíc i konverzace z angličtiny v rámci volitelných předmětů. Již od roku 2009 máme MŠMT povolenou výuku některých předmětů v angličtině. Toto vše je podpořeno pravidelnými každoročními studijními pobyty v zahraničí, kterých se mohou účastnit zájemci z 5. až 9. tříd, a pravidelným zapojováním školy do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ (dříve Comenius), kde je angličtina komunikačním jazykem.

Nabízené programy

Na prvním stupni nabízíme a každoročně otevíráme jednu první třídu s intenzivní výukou anglického jazyka. Žáci této třídy mají úplně stejný učební plán jako paralelní třídy v ročníku s tou výjimkou, že veškerou výuku anglického jazyka zajišťují rodilí mluvčí v početně menších skupinách, a to od prvního až do pátého ročníku. O tuto třídu je vždy při zápisech do prvního ročníku veliký zájem, který bohužel nedokážeme uspokojit.

Na druhém stupni otevíráme každoročně třídu s intenzivní výukou jazyků. Tato třída má oproti běžným třídám druhého stupně mírně upravený učební plán. Všechny předměty i týdenní dotace zůstávají v obou programech stejné, u tříd s intenzivní výukou jazyků nemají žáci volitelné předměty, místo nich mají povinně zařazeny 3 hodiny druhého cizího jazyka, v našem případě francouzštiny nebo němčiny. Další odlišností ve výuce je vyšší počet hodin anglického jazyka s rodilým mluvčím, který v těchto třídách zajišťuje celou polovinu výuky angličtiny, a v zařazení předmětů, které jsou vyučovány v anglickém jazyce. Při zvažování, který předmět a ve kterém ročníku učit anglicky, jsme vycházeli z podmínek naší školy. V 6. ročníku se jedná o předmět INFORMATIKA (COMPUTERS), v 7. ročníku o pracovní výchovu, kdy mají žáci půl roku COOKING a půl roku TECHNOLOGICAL EDUCATION, v 8. ročníku o OBČANSKOU VÝCHOVU (CIVIC) a v 9. ročníku o jednu hodinu matematiky (MATH IN USE).

Informační a komunikační technologie

Snahou všech učitelů ve škole je co nejvíce pracovat s informacemi. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, práci s daty a s jejich následným zpracováním. Všichni žáci školy mohou využívat učebnu výpočetní techniky či přenosná zařízení, která jsou přes školní Wi-Fi síť po celé škole přpojena k internetu, na procvičování získaných znalostí (matematika, čeština, přírodní vědy), rozvoj schopností a dovedností v práci s počítačem (informační technologie, kroužky...) a v D-klubu (programy pro odstraňování poruch SPU). Žáci druhého stupně využívají jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku například pro zpracování oborových prací, referátů a podobně.

Samostatná výuka informatiky je zařazena do 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně, kdy se žáci učí psát všemi deseti na počítačové klávesnici, seznámí se se stavbou počítače a možnostmi jeho využití, standardním softwarovým vybavením. V šestém ročníku žáci prohloubí své znalosti a dovednosti práce s počítači při tvorbě své první oborové práce, jež je zadávána v rámci učiva dějepisu. V následujících ročnících zpracují žáci své oborové práce na zeměpisné téma (v 7. roč.) a z biologie nebo chemie (v 8. roč.). V 9. ročníku vypracují žáci závěrečnou práci z libovolného předmětu dle vlastního zájmu. Tu odevzdají v elektronické podobě a před komisí obhájí.

V rámci volitelných předmětů na 2. stupni si zájemci vybírají z nabídky předmětů, které se věnují specifickým oblastem jako je pořizování, úprava a zpracování dat (obrázky, hudba, video), programování, tvorba internetových stránek apod.

Škola také disponuje velkým množstvím výukových programů, které žáci využívají při výuce nebo při vlastní přípravě na výuku. V současné době máme téměř všechny třídy vybaveny počítačem a audiovizuální technikou, disponujeme nově vybavenou multimediální učebnou a učitelé i žáci mají k dispozici více než 70 přenosných zařízení, v našem případě iPadů, které mohou být použity díky školní Wi-Fi síti v jakékoli učebně.

Inkluzivní vzdělávání

Z názvu našeho školního vzdělávacího programu je možno odvodit, že se škola snaží svým žákům nabídnout různé cesty a způsoby k dosažení vzdělávacích cílů dle individuálního zaměření či schopnosti dítěte. Abychom umožnili nadaným žákům rozšířit základní učivo do hloubky především v těch oblastech, které reprezentují nadané dítě, zařadili jsme do našeho ŠVP velký počet volitelných předmětů, jež si mohou žáci volit již od druhého ročníku. Žáci se zájmem o cizí jazyky se mohou přihlásit do tříd s intenzivní výukou jazyků, kde nabízíme druhý cizí jazyk v rozsahu tří hodin týdně již od šestého ročníku a výuku některých předmětů v angličtině.

Dlouhodobě se věnujeme i dětem s handicapem. Nikoho však neizolujeme, učíme žáky tolerantnosti a schopnosti spolupracovat. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídíme vyhláškou 27/2016 Sb.

Podpůrná opatření prvního stupně vypracovává škola samostatně bez doporučení ŠPZ. Jedná se o plán pedagogické podpory (PLPP). PLPP zpracovává třídní učitel nebo učitel daného předmětu ve spolupráci se speciálním pedagogem a výchovným poradcem. S PLPP jsou seznámeni zákonní zástupci žáka, žák a ostatní pedagogové. Škola průběžně vyhodnocuje účinnost PLPP a aktualizuje podpůrná opatření v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. PLPP se řídí všichni vyučující, kteří se podílejí na vzdělávání daného žáka.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňuje škola pouze na doporučení ŠPZ. Pro žáky, kterým ŠPZ přiznalo podpůrné opatření druhého až pátého stupně, škola vypracovává individuální vzdělávací plán (IVP). IVP sestavuje třídní učitel na základě žádosti zákonného zástupce žáka ve spolupráci s ostatními vyučujícími, speciálním pedagogem, zákonnými zástupci žáka, žákem a ŠPZ, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti zákonných zástupců. V IVP jsou stanoveny metody výuky, úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, organizace výuky, způsoby zadávání a plnění úkolů, způsoby ověřování vědomostí a dovedností a hodnocení žáka. IVP může být v průběhu roku upravován dle speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Kontrola IVP se provádí dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Pro žáky s podpůrným opatřením spočívajícím v úpravě očekávaných výstupů (pro žáky s LMP) bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů, která je stanovená v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník. Žáky s podpůrnými opatřeními zařazujeme do D-klubu, ve kterém s nimi individuálně pracuje podle potřeby jednu až dvě hodiny týdně speciální pedagog. Se žáky se závažnějšími poruchami pracují pod vedením speciálního pedagoga asistenti pedagoga. Ve škole pracuje školní psycholog, který se dětem věnuje jeden den v týdnu.

Škola se snaží vyhledávat a rozvíjet talent a mimořádné nadání žáků. Pokud se u žáka projeví talent a mimořádné nadání, koordinátor (vyučující předmětu, ve kterém žák vykazuje mimořádný talent a nadání) vypracuje PLPP. S PLPP seznámí zákonné zástupce žáka, žáka a ostatní pedagogy. V PLPP stanovuje metody a formy práce.

Individuální vzdělávací plán pro mimořádně nadaného žáka sestavuje koordinátor (vyučující předmětu, ve kterém žák vykazuje mimořádný talent a nadání) na základě doporučení ŠPZ ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, v nichž se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem, ŠPZ, žákem a zákonnými zástupci žáka, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti zákonných zástupců o vypracování IVP. Žákům mimořádně nadaným jsou zadávány náročnější individuální úkoly, jsou vedeni k samostatnému řešení problémových úloh. IVP může být v průběhu upravován dle potřeb a možností žáka a jeho vyhodnocování probíhá průběžně, nejméně však jedenkrát ročně.

Naším cílem je vytvořit pro jednotlivé žáky takové podmínky, aby mohli podat svůj optimální výkon.