Výuka jazyků

Na ZŠ a MŠ Bílá jsme si dobře vědomi, že se v dnešním světě bez znalostí cizích jazyků neobejdeme. Proto klademe na výuku jazyků v naší škole velký důraz. Povinnou výuku angličtiny jsme ve všech třídách a všech ročnících navýšili o jednu hodinu týdně, celkem na 4, všechny děti v první a druhé třídě a zároveň i všichni předškoláci v MŠ mají v dopoledních hodinách zařazenu výuku Aj. Nabízíme různé varianty výuky jazyka - výuku, kterou zajišťují výhradně rodilí mluvčí, kombinovanou výuku Aj, kdy polovinu zajišťuje český učitel a polovinu rodilý mluvčí, nebo výuku vybraných předmětů v angličtině.

Druhý cizí jazyk zařazujeme již od 6. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně. Žáci si v současné době mohou volit mezi francouzštinou a němčinou.

To vše pod vedením vynikajících učitelů, kteří se snaží u dětí vypěstovat lásku k těmto jazykům.

V 1. a 2. třídách nabízíme nad rámec našeho školního vzdělávacího programu výuku anglického jazyka buď rodilými mluvčími (3 hodiny týdně) nebo naší učitelkou (2 hodiny týdně). Všechny hodiny jsou zařazeny do školních kroužků. Díky podpoře MČ Praha 6 je jejich cena, včetně výukových materiálů, velmi příznivá. U výuky rodilých mluvčích přispívají rodiče 2 000 Kč na pololetí a u výuky naší učitelkou 1000 Kč na pololetí.

Od 3. třídy je již v rámci našeho školního vzdělávacího programu Cesta k úspěchu povinná výuka angličtiny rozšířena o 1 vyučovací hodinu na 4 hodiny týdně ve všech třídách a ročnících. Zájemci se navíc mohou přihlásit na odpolední angličtinu pod vedením rodilých mluvčích z Akcentu.

V rámci prvního stupně jsme rozjeli i třídy s intenzivní výukou angličtiny, kde výuku jazyka zajišťují výhradně rodilí mluvčí.

Na druhém stupni otevíráme od roku 2008 každoročně třídu s intenzivní výukou anglického jazyka, ve které máme rozhodnutím MŠMT povoleno vyučovat některé předměty učebního plánu v angličtině. V těchto třídách jsme navýšili i výuku rodilým mluvčím. V každé skupině a ve všech ročnících zajišťuje rodilý mluvčí 50% výuky jazyka. Kromě angličtiny si mohou žáci těchto tříd zvolit druhý jazyk mezi francouzštinou a němčinou. Tento druhý cizí jazyk je vyučován v rozsahu 2 hodiny týdně v šestém ročníku, 3 hodiny v sedmém až devátem ročníku.

Abychom zlepšili angličtinu našich žáků, zapojujeme se již pravidelně do mezinárodních projektů v rámci programu Comenius, dnes Erasmus+.

V roce 2009 jsme ukončili náš první, tříletý projekt Unlocking Our Treasure Chest, ve kterém naši žáci i učitelé spolupracovali se školami v Dublinu (Irsko), Antverpách (Belgie) a Numijärvi (Finsko). V následujících letech (2010 - 2012) jsme se aktivně účastnili dalšího projektu Streams of Culture“ – společně se školami z Dánska, Polska, Itálie, Portugalska, Španělska, Turecka a Rumunska. Projekt byl velmi úspěšný a zapojení žáci i učitelé si z něj odnesli množství zážitků a zkušeností.

Očekáváme, že dlouhodobá práce na těchto projektech přispěje ke zlepšení komunikačních a prezentačních schopností nejen žáků, ale i učitelů. Pro naše žáky se těmito projekty otevírá cesta do Evropy, která by nikdy nemohla být takto poznána jen prostřednictvím tradiční výuky a učebnic.

Každoročně také pořádáme studijní pobyty našich žáků v zahraničí. Pravidelně vyjíždíme do Velké Británie a do Francie. Tyto zahraniční pobyty jsou u žáků velmi oblíbené a vždy se jich účastní velké množství žáků. V posledních letech jsme dokonce museli zavést pravidla účasti, abychom byli schopni uspokojit většinu zájemců. Studijní pobyty ve Velké Británii nabízíme žákům od 6.ročníku, studijní pobyty ve Francii a Německu od sedmého ročníku, kdy žákům přibyde druhý cizí jazyk.

Druhý cizí jazyk v běžných třídách - žáci si mohou volit mezi dvěma cizími jazyky, a to mezi francouzštinou a němčinou. Zařazujeme je do povinné výuky již od 7. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně. V 6. ročníku si žáci volí 2 hodiny z nabídky volitelných předmětů.