Pro žáky 5. tříd, kteří mají velmi dobré znalosti anglického jazyka a mají zájem o studium dalšího cizího jazyka Vám nabízíme třídu s intenzivní výukou jazyků. Předpokládáme, že tyto děti mají studijní ambice i předpoklady a že Vy, jejich rodiče, je v nich podporujete. Pro tuto budoucí šestou třídu nabízíme 4 hodiny anglického jazyka týdně, z nichž 3h týdně učí český učitel a 1h týdně rodilý mluvčí. Od 8. ročníku se poměr mění - 2h učí rodilý mluvčí 2h český učitel. Dvojice pedagogů společně plánuje a rozděluje učivo – český učitel se více zaměřuje na gramatiku a znalost slovní zásoby, rodilý mluvčí pak především na komunikační dovednosti. Protože nám rozhodnutím MŠMT č.j. 35108/2014 ze dne 28. srpna 2014 byla povolena výuka některých předmětů v anglickém jazyce, budou mít žáci této třídy v anglickém jazyce následující předměty - v 6. ročníku informatiku (IT), v 7. ročníku pracovní výchovu (pololetí COOKING a pololetí TECHNOLOGICAL EDUCATION), v 9. ročníku občanskou výchovu (CIVICS). Tato třída zároveň začíná s výukou druhého cizího jazyka už v 6. ročníku, vyučujeme francouzský a německý jazyk. 
 
Protože v 6. třídě vznikají zcela nové třídní kolektivy, pořádáme pro ně každoročně v září týdenní adaptační kurz, kterého se zúčastňují všichni žáci 6. tříd i s novými třídními učitelkami/učiteli. Tyto adaptační pobyty rozvíjí pozitivní vztahy v nově utvořeném třídním kolektivu, a tak předchází šikaně a dalším negativním jevům.

Vstup do třídy s intenzivní výukou jazyků bude nabídnut dětem, které budou mít nejlepší výsledky ve výstupním (rozřazovacím) testu na konci 5. třídy. Těchto rozřazovacích testů se mohou účastnit i děti z jiných škol, které mají zájem přestoupit k nám.

Bude se jednat o adaptivní certifikovaný online test z anglického jazyka - Oxford Placement Test for Young Learners. Test reaguje na žákovu aktuální úroveň znalostí a té se přizpůsobuje. Skládá se  z části, která ověří gramatické znalosti a slovní zásobu - grammar and vocabulary a z části poslechové - listening. Součástí testu není pohovor - speaking. Délka testu je cca 40 minut a žáci jej skládají on-line na počítačích ve školní multimediální učebně. Jelikož se jedná o komerční test, rozhodli jsme se, že všechny poplatky za skládání testu žákům ZŠ Bílá uhradíme. 

Testování žáků pátých tříd se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2024, náhradní termín čtvrtek 30. 5. 2024.

Testování se mohou zúčastnit i zájemci, kteří nejsou v současné době žáky ZŠ a MŠ Bílá. Musí však do 17.5.2024 dodat  Žádost o účasti na testování buď písemně na adresu školy nebo na e-mailovou adresu zástupkyně ředitele Mgr. Marie Kubánkové - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na základě této žádosti budou následně pozváni na konkrétní termín. Součástí pozvánky bude i pokyn k platbě za test (předpokládaná výše 170 Kč za test).

Vedení školy